LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE WEBSITE GEBRUIKT.

Dit juridische document beschrijft de gebruiksvoorwaarden van de VMax.si-website op het adres https://www.vmax.si/ (hierna de "website" genoemd) beheerd door PRO Bo Ta, Bojan Vrbnjak sp Lees en u gaat ook akkoord met het privacybeleid, waarin wordt uiteengezet hoe we uw informatie verzamelen, gebruiken en het cookiebeleid.

De term "u / u / gebruiker" definieert de gebruiker van de website en de term "bedrijf / wij / ons / onze" definieert het bedrijf PRO Bo Ta, Bojan Vrbnjak sp

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

 1. GA AKKOORD MET DE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE

De gebruiksvoorwaarden samen met het privacybeleid definiëren de gebruiksvoorwaarden van deze website en alle informatie, tekst, afbeeldingen, foto's en ander materiaal op deze website (samen "inhoud").

De gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op uw gebruik van onze website en zijn niet van toepassing op enige andere juridische relatie tussen u en het bedrijf. De informatie op de website is alleen voor informatieve doeleinden.

Uw gebruik van de website is onderworpen aan uw aanvaarding van deze gebruiksvoorwaarden en uw naleving ervan. Door de website voor het eerst te gebruiken, wordt u geacht in te stemmen met de gebruiksvoorwaarden, het privacybeleid en de cookies. Als u deze gebruiksvoorwaarden niet volledig accepteert, mag u de website niet openen of gebruiken.

 • GEBRUIKSBEPERKING

We verlenen u een persoonlijk, beperkt, niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om onze website te gebruiken voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden. Als voorwaarde voor het gebruik van de website erkent u dat u de website niet zult gebruiken voor enig doel dat illegaal is, in strijd is met de gebruiksvoorwaarden of dat duidelijk in strijd is met de doeleinden van het bedrijf.

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om klachten en gerapporteerde schendingen van deze gebruiksvoorwaarden te onderzoeken en actie te ondernemen op een manier die het passend acht, waaronder onder meer het melden van vermoedelijke illegale activiteiten aan de bevoegde wetshandhavingsinstanties, de regelgevende instantie of een andere derde partij. Indien nodig verstrekt het bedrijf e-mailadressen, gebruiksgeschiedenis van de website, IP-adres en verkeersgegevens aan deze autoriteiten. Het is verboden deze website of enige inhoud van de website te gebruiken in strijd met de gebruiksvoorwaarden.

Het is verboden software te gebruiken waarmee andere gebruikers informatie kunnen verkrijgen over het gebruik van de website en hun identiteit kunnen achterhalen.

U erkent dat u geen activiteiten zult ondernemen die (i) naar eigen goeddunken een onevenredige of buitensporige belasting vormen voor onze website en gerelateerde infrastructuur, (ii) op ​​enigerlei wijze de goede werking van de website verstoren of proberen te verstoren; hoe we ook proberen onze maatregelen te omzeilen om de toegang tot de website te beperken.

 • GEBRUIKERSINHOUD

Alle inhoud die u aan ons verstrekt, inclusief informatie en materiaal die wordt verstrekt in de context van uw vragen, antwoorden, verzoeken om informatie, opmerkingen ("gebruikersinhoud"), is uw eigen verantwoordelijkheid en wij zijn er niet verantwoordelijk voor.

U gaat ermee akkoord en erkent dat u volledig verantwoordelijk bent voor alle inhoud die u aan ons verstrekt. Het bedrijf heeft geen controle over de inhoud van gebruikers en kan de nauwkeurigheid, volledigheid en kwaliteit niet garanderen. U gaat ermee akkoord dat het bedrijf niet verantwoordelijk is voor enig verlies of schade die uw vertrouwen op deze informatie kan hebben.

Door uw inhoud te registreren en op de website te plaatsen, geeft u het bedrijf toestemming om openbare communicatie te maken en staat u toe dat derden de inhoud op de website bekijken en downloaden naar hun computer en deze tijdelijk of permanent repareren. Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor enige verdere verwijdering van inhoud door derden, heeft evenmin invloed op het gedrag van derden en is daarom niet aansprakelijk jegens de gebruiker in verband met verder gebruik, waarvan de gebruiker op de hoogte is en ermee instemt. De gebruiker garandeert uitdrukkelijk dat de publicatie van zijn inhoud, die hij op de website publiceert, geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten of persoonlijke rechten van derden. Het bedrijf behoudt zich het recht voor te weigeren de inhoud te publiceren of te verwijderen in het geval van vermoeden dat de gebruiker de wet of deze gebruiksvoorwaarden met de inhoud overtreedt.

U gaat ermee akkoord en erkent dat uw auteursrechtelijk beschermde inhoud, die u aan het bedrijf verstrekt met het doel deze in de vorm van een bijdrage te publiceren, op de dag van publicatie het intellectuele eigendom van het bedrijf wordt en u er geen auteursrecht op kunt claimen.

Informeer ons over de vermeende schendingen in verband met de inhoud van de gebruiker op het e-mailadres: info@vmax.si.

 • WIJZIGINGEN IN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de gebruiksvoorwaarden op de website op elk moment te wijzigen en aan te passen. Het is uw verantwoordelijkheid om op de hoogte te zijn van eventuele wijzigingen en toevoegingen. De datum van de laatste gebruiksvoorwaarden is vastgelegd in het document. Als u vragen heeft in geval van wijzigingen, neem dan contact met ons op via info@vmax.si.

In het geval dat de Gebruiksvoorwaarden voor u onaanvaardbaar worden of dat u niet akkoord gaat met de Gebruiksvoorwaarden na het wijzigen ervan, mag u deze website niet gebruiken. Door de website te gebruiken, gaat u akkoord met de gebruiksvoorwaarden op de manier zoals gewijzigd en gepubliceerd op het moment van uw bezoek aan de site.

 • ANNULERING EN WEIGERINGSRECHT

 Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de toegang tot de website op elk moment geheel of gedeeltelijk te weigeren als we redelijkerwijs concluderen dat: (i) u deze gebruiksvoorwaarden hebt geschonden; (ii) u een juridisch risico voor ons heeft gevormd; of (iii) ons aanbod van toegang tot de Website is niet langer economisch of sociaal aanvaardbaar.

We zullen ons best doen om u op de hoogte te stellen van de annulering via de e-mail die u heeft opgegeven.

 • INTELLECTUEEL EIGENDOM

De website en al zijn inhoud zijn het intellectuele eigendom van het bedrijf of zijn auteurs en mogen, behalve op de manier gespecificeerd in de gebruiksvoorwaarden, niet worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het bedrijf. VMax.si, https://vmax.si/, logo, alle afbeeldingen en teksten en alle inhoud van de website, afbeeldingen en knoppictogrammen vertegenwoordigen het intellectuele eigendom van het bedrijf, tenzij anders vermeld. Alle andere handelsmerken, productnamen en bedrijfsnamen of logo's zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Het bedrijf behoudt zich alle rechten, rechten en belangen voor op de website en de inhoud ervan.

Voor elk gebruik van ons intellectueel eigendom is de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het bedrijf vereist. Het gebruik van de auteursrechten en handelsmerken van het bedrijf is verboden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en betaling van de juiste vergoeding. Het is ook verboden om diensten of producten te labelen die verwarring kunnen veroorzaken bij de gedachte dat het producten of diensten van het bedrijf zijn. Het is verboden om de producten van het bedrijf te gebruiken op een manier die kan worden begrepen als het bedrijf dat uw activiteiten, producten of diensten sponsort, goedkeurt of op een andere manier met u verband houdt.

Reproductie, distributie, ter beschikking stellen aan het publiek en andere vormen van openbare communicatie, verwerking of elk ander gebruik van het auteursrechtelijk beschermde werk of delen daarvan in enige omvang of proces, inclusief de opslag en verzending van audio in elektronische vorm, openbare omroep, zijn verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf. door middel van fonogrammen, uitzending, hertransmissie en secundaire uitzending, en voor het publiek beschikbaar stellen van een audio-opname van een werk, verwerking of audiovisuele bewerking van een werk in de vorm van een audio-opname, en distributie en verhuur van kopieën van een werk in de vorm van een audio-opname.

U gaat ermee akkoord en erkent dat uw auteursrechtelijk beschermde inhoud, die u aan het bedrijf verstrekt met het doel deze in de vorm van een bijdrage te publiceren, op de dag van publicatie het intellectuele eigendom van het bedrijf wordt en u er geen auteursrecht op kunt claimen.

Door het artikel voor publicatie in te dienen, draagt ​​de auteur het auteursrecht op het materiaal over aan het bedrijf PRO Bo Ta, Bojan Vrbnjak sp. Door het artikel voor publicatie in te dienen, gaat hij ook akkoord met de publicatie op de VMax.si-website. De overdracht van rechten is onbeperkt in tijd en grondgebied en wordt beschouwd als een onbeperkte circulatie. De auteur behoudt morele rechten op het gepubliceerde werk.

 • VOORBEHOUD VAN RECHTEN

Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het bedrijf is het verboden om alle informatie van het bedrijf, informatie van externe partners of klanten van het bedrijf, copyright en andere intellectuele eigendomsrechten van het bedrijf en haar zakelijke partners te gebruiken voor welk doel dan ook, met name commerciële doeleinden. De informatie omvat onder meer alle teksten, formulieren, documenten, afbeeldingen, afbeeldingen, logo's, afbeeldingen, iconen en dergelijke.

 • LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDEN

In het geval dat u bij het gebruik van onze website links naar websites van derden gebruikt, verlaat u onze website. Websites van derden vallen niet onder ons beheer, dus het bedrijf is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud op deze websites en voor links naar andere websites op websites van derden. Op websites van derden zijn hun algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing. Het bedrijf heeft links naar derden op de website alleen als hulpmiddel, dus het opnemen van weblinks op onze website vormt geen aanbeveling, goedkeuring of bevestiging door het bedrijf, noch betekent het dat het bedrijf op enigerlei wijze aangeeft dat de website aanbeveelt of keurt de website van het bedrijf goed.

 • FEEDBACK

De feedback die u ons geeft in verband met het gebruik van onze diensten (suggesties, verbeteringen, ideeën, opmerkingen, vragen, indienen van materiaal) kan worden gebruikt voor verbeteringen / wijzigingen aan onze diensten of. websites zonder enige beperking of betalingsverplichtingen. Door ons Feedback te geven, worden wij de enige eigenaar van de Feedback en doet u afstand van alle rechten op de Feedback (inclusief materiële auteursrechten). Feedback kan voor elk doel (inclusief commerciële doeleinden) worden gebruikt zonder enige verplichting tot betaling. Uw Feedback is niet-vertrouwelijk en u garandeert dat de Feedback geen inbreuk maakt op de rechten van derden. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor enig verlies dat u of een derde lijdt als gevolg van het gebruik van de feedback. We hebben het recht om uw feedback aan derden bekend te maken en we behouden ons ook het recht voor om uw feedback op elk moment van onze website te verwijderen.

 1. GEBRUIKERSGARANTIES

De Gebruiker verbindt zich ertoe (i) de Service niet te gebruiken voor het publiceren of promoten van inhoud en / of activiteiten in strijd met de toepasselijke wetgeving en / of openbare orde en moraal, (ii) geen bedreigingen te gebruiken in zijn communicatie, denigrerende, vernederende of aanstootgevende uitdrukkingsmiddelen, (iii) zal de Service niet gebruiken voor commerciële, illegale of andere doeleinden dan die gespecificeerd in deze Voorwaarden, (iv) zal geen auteursrechtelijk beschermde inhoud of inhoud verspreiden in eigendom van een andere rechtspersoon of natuurlijke persoon, (v) zal niet proberen om de persoonlijke gegevens van andere gebruikers te verkrijgen, verzamelen en / of op te slaan, (vi) zal op geen enkele manier alle of delen van de inhoud van de website kopiëren, opslaan of verzenden (vii) computercodes, schadelijke programma's of iets anders dat deze service, de serviceprovider en zijn software en hardware, de routeprovider en telecommunicatieapparatuur kan verstoren, uitschakelen of belemmeren.

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de gebruiker te verbieden de website te gebruiken in het geval van een vermoeden dat de gebruiker de wet of deze gebruiksvoorwaarden met de inhoud ervan overtreedt.

 1. GARANTIES EN DISCLAIMER

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in deze Gebruiksvoorwaarden, doet het Bedrijf geen toezeggingen en sluit het voor zover mogelijk onder de toepasselijke wetgeving alle garanties uit, expliciet of impliciet, met betrekking tot de geschiktheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid, tijdigheid en nauwkeurigheid van de informatie, website-inhoud en links naar websites van derden op onze website. Onze website, de informatie en inhoud ervan en de afbeeldingen die bij de website horen, worden geleverd zonder enige garantie van de kant van het bedrijf.

De informatie die we op de website verstrekken, kan onnauwkeurig zijn of typografische fouten bevatten. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de mogelijkheid van verlies van gebruik van de website, gegevens, winst, reputatie of reputatie, persoonlijk letsel of enige andere schade als gevolg van (i) uw toegang tot onze website, (ii) uw onvermogen om de website te gebruiken. , (iii) alle informatie of inhoud op onze website, (iv) uw informatie of materiaal op onze website. Uitsluiting van aansprakelijkheid is van toepassing ongeacht of de schade is veroorzaakt door contractbreuk, aansprakelijkheid voor nalatigheid, nalatigheid, strikte aansprakelijkheid of anderszins.

Onze diensten zijn beschikbaar "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" zonder enige garantie. Het bedrijf of zijn aannemers doen geen speciale beloften met betrekking tot hun diensten of. Alle garanties, behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in deze voorwaarden of aanvullende voorwaarden. Het bedrijf geeft geen expliciete of impliciete garanties met betrekking tot de goede werking van haar diensten, de waarheidsgetrouwheid, tijdigheid en kwaliteit van haar diensten, noch hun betrouwbaarheid, beschikbaarheid of geschiktheid. Het bedrijf garandeert niet dat de services ononderbroken of foutloos zullen werken of dat de fouten binnen een redelijke termijn zullen worden verholpen.

We behouden de volledige discretie bij het corrigeren en corrigeren van dergelijke fouten op de website, in de programmacode, bedrijfsinhoud, services en alle andere informatie die op het webportaal is gepubliceerd.

 1. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

 In geen geval zal het bedrijf (inclusief bestuurders, werknemers, leveranciers en aannemers) aansprakelijk zijn voor enige schade (inclusief, maar niet beperkt tot, directe schade, gevolgschade, winstderving, inkomsten of gegevens) die direct of indirect verband houdt met: ( a) gebruik of Het onvermogen om de services te gebruiken of. Producten (b) fouten bij het uitvoeren van diensten of. Product (d) fouten, onderbrekingen, verwijdering van gegevens of elektronische berichten, virussen, vertragingen bij de voltooiing van diensten (e) fouten of verliezen in het proces van diensten (h) enige schade als gevolg van inbreuk op de beveiliging, virussen, fouten, verwijderingen, onderbrekingen, fraude , vertragingen bij de uitvoering van diensten, elektronische verbindingen, netwerkfouten of Elke andere technische fout (g) die bij u opkwam vanwege de provider of. Producten besteld bij de aanbieder.

In geen geval zal de gezamenlijke aansprakelijkheid van de onderneming voor schade, verliezen en andere gevolgen (of het nu gaat om contractuele schade, schade (inclusief maar niet beperkt tot nalatigheid) of andere claims) onder deze voorwaarden meer bedragen dan 10 euro (XNUMX).

 1. PERMANENTE EN TIJDELIJKE OPSCHORTING VAN DIENSTEN

We behouden ons het recht voor om de toegang tot onze diensten en website zonder voorafgaande kennisgeving permanent of tijdelijk op te schorten. We behouden ons ook het recht voor om alle informatie en alle documenten met betrekking tot uw gebruik van onze diensten en / of website, op elk moment en zonder reden te verwijderen, vooral als we van mening zijn dat u: (i) de betreffende gebruiksvoorwaarden heeft geschonden; (ii) u heeft een risico gecreëerd of u heeft het bedrijf legaal blootgesteld.

 1. SLOTBEPALINGEN

De hele deal. Deze algemene voorwaarden regelen de volledige juridische relatie tussen u en het bedrijf met betrekking tot het gebruik van onze website en onze diensten. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze gebruiksvoorwaarden en enige andere overeenkomst die u met het bedrijf bent aangegaan, prevaleren deze gebruiksvoorwaarden, tenzij anders aangegeven.

Geen afstand van recht. In het geval dat een van de contracterende partijen zijn recht onder deze algemene voorwaarden niet uitoefent, wordt dergelijk gedrag van de partij niet beschouwd als een afstand van recht of een afstand van andere rechten.

Hogere kracht. De onderneming is niet aansprakelijk voor niet-nakoming van verplichtingen uit hoofde van deze algemene voorwaarden indien deze niet-nakoming het gevolg is van enige oorzaak buiten de redelijke controle van de onderneming, waaronder onder meer mechanische, elektronische en communicatiefouten of verslechtering.

Onafhankelijkheid van bepalingen. Als een bepaling van de Algemene Voorwaarden niet afdwingbaar of ongeldig blijkt te zijn, wordt die bepaling beperkt of ingetrokken tot het minimum dat nodig is om de Algemene Voorwaarden van kracht te houden.

Overdracht van gebruiksvoorwaarden. Het bedrijf mag de rechten en verplichtingen uit de algemene voorwaarden zonder uw toestemming overdragen of overdragen aan een derde partij. U mag de rechten en verplichtingen van een derde partij onder de algemene voorwaarden niet overdragen of toewijzen zonder toestemming van het bedrijf.

Duur en beëindiging. De gebruiksvoorwaarden treden in werking vanaf het moment dat u onze website betreedt of. wanneer u onze services begint te gebruiken en deze verlopen wanneer u stopt met het gebruik van onze services of website.

Bevoegde wet en geschillenbeslechting. Op de regeling en interpretatie van algemene voorwaarden is het recht van de Republiek Slovenië van toepassing. De partijen bij de overeenkomst komen overeen dat wordt vastgesteld dat de bevoegde rechtbank in Ljubljana de exclusieve bevoegdheid heeft over de juridische aspecten van de bepalingen van deze overeenkomst.

 1. CONTACTEN, FEEDBACK EN KLACHTEN

Als u contact met ons wilt opnemen over de algemene voorwaarden, kunt u ons schrijven op het e-mailadres: info@vmax.si.